Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis
Likvidácia spoločnosti


Ak si prajete ukončiť Vaše podnikateľské aktivity, je potrebné ukončiť činnosť Vašej obchodnej spoločnosti v súlade so zákonom. Tento proces je často veľmi komplikovaný a prináša množstvo ťažko predvídateľných situácií, ktoré je potrebne riešiť s odbornou starostlivosťou, aj vzhľadom na možné trestnoprávne postihy v prípade pochybenia pri likvidácii predlžených spoločnosti. Naše dlhodobé skúsenosti s likvidáciami obchodných spoločností Vám zabezpečia bezpečné a zákonné riešenia aj pri obzvlášť komplikovaných prípadoch. Vzhľadom k rozsiahlej problematike súvisiacej s likvidáciami obchodných spoločností sa ceny stanovujú individuálne, po dôkladnej analýze stavu konkrétnej spoločnosti a podľa možností riešenia daných problémov

Služby komerčného likvidátora

Likvidátorom môže byt podľa Slovenského právneho poriadku aj právnická osoba. Naša spoločnosť zabezpečí kompletnú analýzu pomerov v likvidovanej spoločnosti, všetky potrebné úkony súvisiace zo vstupom spoločnosti do likvidácie a celý proces likvidácie až po výmaz z obchodného registra. Na základe vzájomnej dohody môžete vymenovať našu spoločnosť za likvidátora aj v prípade, ak sa už Vaša spoločnosť v likvidácii nachádza.

Likvidácia zadlžených spoločností

Najčastejšou situáciou, s ktorou sa stretávame pri likvidáciách obchodných spoločností je, že likvidovaná spoločnosť je v predĺžení a nemá žiaden majetok. V súvislosti s predĺžením majú spoločnosti často zablokované bankové účty a majetok v exekučných konaniach a spoločníci a konatelia nevedia ako postupovať ďalej. V takomto prípade prevezmeme krízové riadenie Vašej spoločnosti do vlastných rúk a zabezpečíme komunikáciu s veriteľmi, exekútormi a následné zákonné riešenie problémov.

Konkurzné konanie

V prípade, že bol na Vašu spoločnosť uvalený konkurz, alebo je vzhľadom na predlženie Vaše spoločnosti potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle zákona, radi Vám poskytneme odbornú pomoc a zastúpenie pri všetkých potrebných úkonoch s tým súvisiacich.

Ukončenie podnikateľskej činnosti fyzických osôb

Aj v prípade, ak ste živnostníkom, môžeme Vám pomôcť ukončiť Vašu podnikateľskú činnosť a zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace so zrušením Vašej živnosti.

Uskladnenie účtovných dokumentov

Pri likvidácii je potrebné dokladovať registrovému súdu, ktorý vymazáva spoločnosť z obchodného registra okrem iných listín aj doklad o archivácií účtovných dokladov. Vaše účtovníctvo prevezmeme a v súlade zo zákonom ho uskladníme na požadovanú dobu tak ako vyžadujú príslušné zákony.