Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis
Zabezpečenie zmien vo Vašej spoločnosti

Počas existencie obchodnej spoločnosti je často potrebné vykonať mnoho zmien súvisiacich s jej činnostou. Zmeny v osobách spoločníkov, prevody obchodných podielov, menovanie a odvolávanie konateľov, rozšírovanie predmetu podnikania či naopak rušenie niektorých činnosti je komplikovaný proces ktorý zahrňa mnoho rôznych úkonov, ktoré je potrebné vykonať k úspešnemu zápisu takýchto zmien do príslušneho obchodného registra. Využijte naše profesionálne služby a prenechajte tieto starosti na nás.

Vypracovanie potrebných dokumentov

Poskytovanie kompletných služieb potrebných na uskutočnenie zmien vo vašej spoločnosti. Zmeny obchodného mena, sídla, predmetu podnikania, konateľov či iných náležitosti riešime kompletne za Vás. Pripravíme potrebné dokumenty, zabezpečíme všetky úkony a zápis zmien do príslušného Obchodného registra. Cena za kompletné služby od 120,- Eur s DPH zahrňa aj poplatok za zápis zmien v Obchodnom registri.

Organizovanie Valných zhromaždení

Zabezpečujeme zorganizovanie a vedenie valných zhromaždení pre obchodné spoločnosti. Pripravíme Vám všetky potrebné dokumenty a v pripade potreby zabezpečíme aj účasť notára. Celé rokovanie valného zhromaždenia može prebiehať v našich priestoroch, v prípade väčšieho počtu účastníkov zabezpečíme prenájom vhodných priestorov. Vyhotovíme pozvánky na valne zhromazdenie, program valného zhromaždenia, a aj zápisnicu z rokovania. Cena určená dohodou podľa rozsahu požadovaných služieb.

Zastupovanie na Valnom zhromaždení

Ak potrebujete odbornú radu pri rokovaní na Valnom zhromaždení Vašej spoločnosti alebo si želáte zastúpiť na takomto valnom zhromaždení radi Vám zabezpečíme kvalifikované zastupovanie a v prípade potreby aj odbornú právnu pomoc pri všetkých úkonoch spojených s Vašou účastou v obchodnej spoločnosti. Cena určená dohodou podľa rozsahu požadovaných služieb.

Podanie návrhu do Obchodného registra

Ak už máte vyhotovené všetky dokumenty, môžete ušetriť množstvo času a tiež finančných prostriedkov využitím našej elektronickej podatelne. Zabezpečíme odbornú kontrolu Vami predložených dokumentov, a podáme ich na príslušný Obchodný register. Za jedinečnú cenu 50,- Eur s DPH !!!